Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?
Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter

antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa markerats med kursiv text nedan.

Vem är ansvarig?

Anvarig uthyrare är:

DESTINATION ROSLAGEN

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

  • du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
  • du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
  • stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar ej för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller bort känna till.
  • du informeras om alla väsäntliga förändringar, som rör din bokning.
  • du får disponera stugan/lägenheten från kl. 15.00 lördag ankomstdagen till 11.00 lördag avresedagen, om inget annat anges.
Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, är det oss du skall vända dig till. Läs mera om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalar anmälningsavgiften (eller hela hyran).

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500 kr/vecka, dock högst 20% av hyran. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.
 
Vid bokning senare än 30 dagar innan hyrestillfället skall hela hyresbeloppet betalas via telefonavisering, så att Destination Roslagen får en verifierad beställning.
 
Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala den följande 30-dagarsperioden förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
 
Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 500:-
 
Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran.
 
Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.
 
Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 500:-

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 250 kronor per stuga/lägenhet och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m dagen före avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 250 kronor per stuga/lägenhet. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade.

  1. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
  2. inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  3. det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, tex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från tex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den bokade stugan är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

I stället för att säga upp hyresavtalet kan du begära att vi sätter ner hyran.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snaras möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan person i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdelsedagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordingregel, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslösa.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalats vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:
Både du och vi har rätt att träda i från hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd till direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter. Konsumentverket i din hemkommun kan hjälpa dig.
 
Lakan och handdukar medtages av hyresgästen.
 
Reservation för prisförändringar och ev. felaktiga uppgifter.